Main menu

SUOMEN WAGNER-SEURAN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (ks säännöt § 9)

Paikka: Helsingin saksalainen koulu (Deutsche Schule Helsinki), Malminkatu 14, 5. kerroksen luokka 520, Helsinki

Aika: Torstai 3.5.2018 klo 17.00.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja valituille toimihenkilöille.
-Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja vaituille toimihenkilöille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
-Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruudet. Vuosikokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 3767,09 € ylijäämästä siirretään 3000 € Bayreuth-stipendirahastoon.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
-Päätettin nostaa hallituksen jäsenmäärä yhdellä henkilöllä 9 henkilöön.

9. Valitaan hallituksen erovuoroisten (2 v) ja hallituksesta eroa pyytäneiden jäsenten (1 v) tilalle uudet jäsenet
-Hallitukseen valittiin uudelleen erovuorossa olleet Heikki Virri, Peter Häggblom, Matti Luukkainen ja Jussi Pokki sekä uusina jäseninä Markus Aalto ja Riitta Lintula. Hallituksessa jatkavat Jenni Lättilä, Robert Storm ja Terttu Päärni kevään 2019 vuosikokoukseen saakka.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
-Tilintarkastajaksi valittiin HT Reijo Lehtimäki ja varatilintarkastajaksi HT Jenni Parantainen

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat